Regulamin konkursu fotograficznego „Darłowo i Ustka w fotografii” im. Arkadiusza Sipa

 

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „DARŁOWO I USTKA W FOTOGRAFII”, zwanego dalej „Konkursem” jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI zwanymi dalej „Organizatorem”. Współorganizatorami są Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda i Miejski Dom Kultury w Ustce.

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest promowanie walorów obu miast, rozwijanie wrażliwości artystycznej, zarejestrowanie obrazów miast Darłowa i Ustki oczami mieszkańców miast partnerskich. Tematyka prac dowolna, ale związana odpowiednio z Ustką lub Darłowem. 

II. Uczestnicy konkursu Konkurs „Darłowo i Ustka w fotografii”        Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią. Zasada konkursu jest taka, że mieszkańcy Darłowa fotografują Ustkę, a mieszkańcy Ustki wykonują fotografie Darłowa. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium odpowiednio miast Darłowa i Ustki łącznie  z pasem morskim przyległym do tych miast o szerokości  3 Mil morskich

III. Zgłaszanie prac

1.Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie wykonanego zdjęcia na papierze fotograficznym,  co najmniej w formacie A3  (420 na 297 mm)  oraz pliku w formie elektronicznej o dokładności minimum 4 Mb na adresy:  mieszkańcy Darłowa wysyłają lub przekazują wykonane przez siebie zdjęcia do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej 76-150, Darłowo  ul. Królowej Jadwigi 3 oraz elektronicznie na adres leszekwalkiewicz@interia.pl

Mieszkańcy Ustki wysyłają lub przekazują wykonane zdjęcia  na adres Towarzystwo Przyjaciół Ustki 76 – 270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 62 A, lub osobiście (siedziba TPU znajduje się w Muzeum Ziemi Usteckiej) tel.  ( 59 ) 814 33 02, Prezes tel. kom. 509 209 850 oraz  elektronicznie na adres: jaskulaustka@wp.pl

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: godło (pseudonim) adres e-mail, dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),numer telefonu, tytuł fotografii, plik JPG podpisany ma być tytułem fotografii oraz nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. latarnia –Kowalski 1, roślinność wydmowa-Kowalski 2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2020 r.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września  2022 r.

5. Technika dowolna.

6. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8.Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronach organizatora oraz innych publikacjach związanych z konkursem i facebooku

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.

2. Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdego z miast oraz jedno wyróżnienie .

4. Jury wybierze również zdjęcia na wystawę pokonkursową,

o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6.O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych Darłowa i Ustki oraz w mediach.

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej , która odbędzie się w IV kwartale 2022 roku

V. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: za zajęcie I miejsca –kwota 900,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej za zajęcie II miejsca –kwota 700,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej za zajęcie III miejsca kwota 500,00 zł oraz –dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej. 

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. Ponadto Jury konkursu może przyznać wyróżnienia w kwocie po 200,00 złotych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie i Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, oraz Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, Urzędu Miasta Ustka i Towarzystwa Przyjaciół Ustki I Miejskiego Domu Kultury w Ustce. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Arkadiusz Klimowicz-Burmistrz Miasta Darłowa i Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka.