O nas

W 1993 r. z inicjatywy grupy społeczników zawiązało się TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI – organizacja pozarządowa.

 

Głównym celem, który przyświecał organizacji było zintegrowanie obecnych i niegdysiejszych mieszkańców Ustki. Kultywowanie tradycji Ustki od jej powstania i popularyzacja ich wśród społeczeństwa, a szczególnie od momentu powiązania z Polską. Umacnianie patriotyzmu lokalnego oraz integracja społeczeństwa miasta i gminy Ustka.

 

W roku 1995 Towarzystwo Przyjaciół Ustki zorganizowało w Bałtyckiej Galerii Sztuki wystawę poświęconą 50-leciu naszej miejscowości. Okazało się wówczas, że jest co pokazać i że istnieje wielkie zapotrzebowanie miasta na odtworzenie swojej tożsamości, jak też historii i tradycji. Brak siedziby, rosnące zbiory pamiątek regionalnych i eksponatów skłoniły Towarzystwo do podjęcia próby wybudowania i zorganizowania muzeum.

 

Tak też się stało. W maju 1996 roku dzięki posiadanym środkom, rozpoczęto budowę muzeum – repliki XVIII wiecznego ryglowego budynku, a jednocześnie czyniono starania o dalsze pozyskanie środków finansowych. Podjęto udaną próbę zachęcenia firm miejskich, instytucji miasta i gminy do włączenia się w realizację tego wielkiego społecznego przedsięwzięcia. Organizowano festyny oraz imprezy charytatywne.

 

Zarząd TPU opracował wniosek do Fundacji Polsko – Niemieckiej, który został przyjęty pozytywnie, a uzyskane środki pokryły w części koszty budowy. Bardzo duży wkład pracy wnieśli członkowie TPU, mieszkańcy Ustki,a szczególnie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, którzy swoją pracą społeczną wiernie wspomagali budowę przez cały czas jej trwania.

Dzięki tym wspólnym staraniom i wysiłkom całą inwestycję zakończono w terminie i 27.06.2000 roku Muzeum Ziemi Usteckiej zostało otwarte. Od tego czasu stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym Ustki, miejscem stałej wystawy regionalnej, wernisaży i wystaw czasowych. Miejscem spotkań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także forum dyskusyjnym o ważnych sprawach miasta i regionu.

 

Muzeum przez okres swojej działalności zdążyło zyskać uznanie mieszkańców Ustki i okolic oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Cieszy się dużym zainteresowaniem tak wśród dorosłych jak dzieci i młodzieży.

W muzeum prezentowane są eksponaty i fotografie z przełomu XIX i XX wieku, powojenne dokumenty oraz pamiątki po zlikwidowanej Stoczni „Ustka”. Można tu więc zobaczyć m.in. zabytkowe pralki bąbelkowe tzw. dzwony; poniemiecki sprzęt fotograficzny (powiększalniki, kopiarkę, lampy,aparaty); maszyny do pisania i szycia, 100-letnią łyżwę czy też strój kąpielowy z pocz. XX wieku.

Pamiątki po Stoczni „Ustka” to przede wszystkim modele jednostek pływających – trawlery, kutry, łodzie ratunkowe z laminatu, elementy wyposażenia kutrów, medale pamiątkowe, sztandary oraz zdjęcia i kroniki.

 

Dzięki prężnej działalności członków Zarządu TPU w Muzeum Ziemi Usteckiej można obejrzeć w ciągu roku ok. 9 wystaw czasowych. Sezon letni to wystawa bursztynu, grudzień zarezerwowany jest na wystawę poplenerową konkursu „Ustka – moja mała Ojczyzna”, organizowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Ustki i okolic. Marzec to miesiąc usteckich artystek, a więc cykl „Kobiety w Ustce”, którego pomysłodawcą jest Jadwiga Jędrzychowska. Ponadto od 2004 lat TPU organizuje wystawy z cyklu „Pasje Ustczan”.
Pozostałe miesiące to wystawy fotograficzne, malarskie artystów z Ustki i innych miast oraz prac wypożyczanych z placówek regionalnych m.in. z Muzeum Pomorza Środkowego ze Słupska czy Słupskiego Ośrodka Kultury.


Od chwili założenia Prezesem Zarządu TPU oraz jednym z jego inicjatorów jest – Józef Jaskuła, wiceprezesem – Jacek Wojciechowski, sekretarzem – Edward Pokorny, skarbnikiem – Danuta Pokorny, członkami Zarządu są – Eugeniusz Brzóska, Jadwiga Jędrzychowska i Wiesław Kamiński.

Walne Zebranie Członków TPU
 

Miejsce zebrania: Hotel Ustka ul Wczasowa godz 18 00


 

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPU

 

 1. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

 

 1. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

 

 1. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

 1. Wybór Komisji:


  a) Uchwał i wniosków

 

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:


  a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017


  b) przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2017


  c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017


  d) udzielenia absolutorium Zarządowi

 

e) zatwierdzenie planu przychodów i wydatków na rok 2018

 

f) zatwierdzenie bilansu, rachunku wyników oraz podziału zysku

 

 1. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

 

 1.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

 1. Zakończenie obrad., ognisko integracyjne.


  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ustki