Statut

Statut

 

Towarzystwa Przyjaciół Ustki

stan prawny: 21 kwietnia 2011 roku

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwa Przyjaciół Ustki

 

§ 2

 

Terenem działania jest teren Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą jest miasto Ustka.

 

§ 3

 

Towarzystwo działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 

§ 4

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Towarzystwo może tworzyć zespoły regulaminowe działające w ramach Towarzystwa

 

§ 5

 

Towarzystwo opiera swoją działalność między innymi na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

 

§ 6

 

Towarzystwo może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział 2

 

Cele i środki działania

 

 

§ 7

 

1. Celem Towarzystwa jest:

 

 1. integracja ludzi zamieszkujących ziemię ustecką na rzecz kształtowania lokalnego patriotyzmu, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 2. wspomaganie i popularyzacja dorobku kulturalnego mieszkańców ziemi usteckiej,
 3. podejmowanie działań na rzecz kształtowania wiedzy obywatelskiej oraz wspomagających rozwój demokracji,
 4. upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i współpracy między społeczeństwami,
 5. edukowanie mieszkańców w zakresie krzewienia wiedzy historycznej naszego miasta i jej dokumentowanie,
 6. wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacji artystycznej oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
 7. wspieranie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek miasta Ustki,
 8. wspieranie działań oraz współpraca z innymi organizacjami, na rzecz ekologi, zdrowego życia oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ziemi usteckiej.

 

2. Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

 

 1. uczestniczenie i współorganizowanie masowych imprez ogólnomiejskich
 2. współpraca z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie zajęć w kierunku przeciwdziałania wszelkiej patologii, a także zajęć i konkursów pogłębiających wiedzę o mieście i jego mieszkańcach
 3. współpraca z organami władzy miejscowej i innymi organizacjami na rzecz popularyzacji prawa miejscowego, działań w zakresie ekologi, zdrowego stylu życia, ochrony środowiska, promocji miasta oraz kształtowania demokracji poprzez organizowanie szkoleń, dyskusji panelowych, konferencji publicznych i prowadzenia punktów informacyjnych,
 4. współprace z innymi organizacjami w celu kształtowania wiedzy obywatelskiej poprzez poradnictwo prawne, publikacje, szkolenia itp.,
 5. prowadzenie i rozwój kącika wiedzy historycznej naszego miasta jako „muzeum ziemi usteckiej”,
 6. współpracę z innymi ośrodkami kulturalnymi miasta i okolic,
 7. nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami kultury a w szczególności ze środowiskami miast i państw współpracujących z naszym miastem,
 8.  pozyskiwanie partnerów w celu przygotowania i realizacji projektów, inicjatyw które będą miały wpływ na wizerunek miasta Ustki, na realizację z których będą pozyskiwane środki ze źródeł zewnętrznych.

 

§ 8

 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów   statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ustki dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • sympatyków,
 • zbiorowych,
 • wspierających,
 • honorowych.

 

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy mieszkaniec miasta i gminy Ustka, który jest z nią związany miejscem urodzenia, zamieszkania, zameldowania lub przyczynił się do jej rozwoju poprzez aktywną działalność, prace naukowo-badawcze lub popularno-naukowe.
 2. Członkiem sympatykiem może być każdy, który akceptuje zadania i idee Towarzystwa.
 3. Członkiem zbiorowym mogą być szkoły i organizacje młodzieżowe jako następcy naszego pokolenia.
 4. Członkiem wspierającym mogą być instytucje, organizacje oraz zakłady pracy na terenie miasta i gminy Ustki.
 5. Członkiem honorowym mogą zostać osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy Ustki.

 

§ 11

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

- wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa oraz posiadają głos stanowiący,

- uczestniczyć na równych prawach w pracach i imprezach Towarzystwa bez ograniczeń,

- zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa oraz oceniać ich działania,

- korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Towarzystwa,

- nosić odznakę Towarzystwa oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie: sympatycy, zbiorowi, wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

 

§ 12

 

 1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są do:

1).  aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa,

2). przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji Towarzystwa,

3). regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych,

 1. W stosunku do członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi” zabrania się udzielania pożyczek, zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji.
 2. Zabrania się wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz członków,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynikało ze statutowego celu organizacji.
 3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliscy.
 4. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 

§ 13

 

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

- wystąpienia członka z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

- rozwiązania Towarzystwa,

- wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 1. Członek nie wykonujący obowiązków Statutowych z przyczyn przez niego  zawinionych może być pozbawiony członkostwa praz wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 2. Członek Towarzystwa może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji  zadań i celów Towarzystwa lub innego naruszenia postanowień i uchwał.
 3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień Statutowych.
 4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4

 

Władze Towarzystwa

 

§ 14

 

Władzami Towarzystwa są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 15

 

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 16

 

 1. Najwyższa władzą jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo- wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:

a). uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwal o zmianach w Statucie i rozwiązywaniu się Towarzystwa oraz sprawach majątkowych,

b). wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c). uchwalenie głównych kierunków programów działania Towarzystwa,

d). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

e). udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Towarzystwa,

f). rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

g). rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Towarzystwa,

h). podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

 

§ 17

 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa
 2. z głosem doradczym – członkowie sympatycy oraz  zaproszeni goście.

 

§ 18

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

- uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

- wniosku Komisji Rewizyjnej,

- wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia  wniosku lub podjętej uchwały i obraduje na sprawami dla których zostało zwołane .
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

 

Zarząd jest organem władzy Towarzystwa działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 

§ 21

 

 1. Zarząd składa się maksymalnie z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba mieszkająca lub pracująca w mieście lub gminie Ustka co najmniej 10 lat.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone prawem o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 

§ 22

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwal, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie członków Towarzystwa.

 

§ 23

 

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wybierania nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

§ 24

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Towarzystwie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Towarzystwa.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin  dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. O terminie decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania  w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

 

§ 25

 

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wice- Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy określone przez Zarząd.

 

§ 26

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej i finansowo -gospodarczej działalności Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutoriom dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone prawem o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

 

§ 27

 

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

 

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

§ 28

 

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Towarzystwa składają się:

- składki roczne członków Towarzystwa,

- wpływy z imprez organizowanych przez Towarzystwo,

- darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Towarzystwa.

 

§ 29

 

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób : Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

 

Rozdział 6

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebrania Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

 

§ 31

 

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. Po zakończeniu likwidacji Towarzystwa likwidator występuje do organu rejestrowego o wykreślenie Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń.